top of page

Gebruiksvoorwaarden - talenten

Flex4Sure B.V.

Versie v012023
​​
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Flex4Sure B.V., handelend onder de naam van Jobliebe,  (hierna: “Jobliebe”), gevestigd in Bussum en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85223999. 

​Artikel 1 Definities

De volgende met hoofdletters aangeduide begrippen in deze Voorwaarden hebben de volgende betekenis:

Artikel

een artikel uit deze Voorwaarden

 

Account

het persoonlijke account waarmee de Kandidaat toegang krijgt tot het Platform van Jobliebe

 

Content

alle gegevens en bestanden die zich in het Platform bevinden, uitgezonderd Kandidaat Content

 

Intellectuele Eigendomsrechten

alle volledige wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder begrepen de (aanspraken op) auteursrechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, octrooirechten, bedrijfsgeheimen en knowhow en domeinnamen, waaronder begrepen alle bevoegdheden die de betreffende nationale en internationale regelgeving daaraan toekent of nog zal toekennen

 

Kandidaat

de natuurlijke persoon die op zoek is naar werk, waaronder ook begrepen een ZZP’er

 

Kandidaat Content

alle gegevens en bestanden die door de Kandidaat in het Platform worden opgeslagen

 

Partijen

Jobliebe en de Kandidaat samen

 

Platform

het digitale platform van Jobliebe dat werkgevers en werknemers aan elkaar verbindt met behulp van slimme technologie

 

Voorwaarden

de onderhavige voorwaarden

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1.Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform van Jobliebe en op alle Overeenkomsten met Jobliebe.

2.2. Ook de natuurlijke personen en rechtspersonen die direct of indirect aan Jobliebe verbonden zijn en die op enige wijze bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn, kunnen een beroep doen op deze Voorwaarden. Deze bepaling vormt een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de aan Jobliebe verbonden personen.

Artikel 3 Afspraken over het gebruik van het Account en het Platform

3.1. Om toegang te krijgen tot het Platform, dient de Kandidaat een Account aan te maken. Een Kandidaat kan zelfstandig een Account aanmaken als hij een natuurlijke persoon is (waar ook ZZP’ers onder worden begrepen) en 18 jaar of ouder is. Is de Kandidaat jonger, dan dient hij over de toestemming van een ouder of verzorger te beschikken om een Account aan te maken en het Platform te gebruiken.

3.2. De Kandidaat is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie in zijn Account juist en up-to-date is. Jobliebe mag uitgaan van de informatie en contactgegevens die de Kandidaat heeft ingevoerd en heeft geen verplichting om deze informatie te controleren.

 

3.3. Het doel van het Platform is om het de Kandidaat makkelijker te maken om zich – voor zichzelf – te oriënteren op werk, om te kijken welke beroepen of functies bij hem passen en/of om werk te vinden. Ieder ander (oneigenlijk) gebruik van het Platform is niet toegestaan.

 

3.4. Het Account van de Kandidaat is strikt persoonlijk. De Kandidaat zal:

a. het Platform alleen voor zichzelf (en niet ook voor anderen) gebruiken;

b. de inloggegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) niet met derden delen en voorkomen dat derden van de inloggegevens kennis kunnen nemen;

c. geen toegang geven tot het Platform aan derden en voorkomen dat derden het Platform gebruiken; en

d. geen beveiliging van (de software van) het Platform omzeilen (zoals een beveiliging die bepaalde producten of gegevens afschermt of een kopieerbeveiliging).

 

3.5. De Kandidaat is verantwoordelijk voor ieder gebruik dat van zijn Account wordt gemaakt. Als de Kandidaat zich bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van (zijn inloggegevens van) het Account, zal hij Jobliebe hier onmiddellijk schriftelijk over informeren. Ook zal hij zelf actie ondernemen om het ongeautoriseerd gebruik te stoppen en in ieder geval direct zijn wachtwoord wijzigen.

 

3.6. Als Jobliebe vermoedt of constateert dat derden gebruik (kunnen) maken van het Platform met het Account van de Kandidaat, dan kan Jobliebe het Account onmiddellijk blokkeren en de Kandidaat vervangende inloggegevens toesturen.

 

3.7. Voor gebruik van het Platform geldt een fair use principe. Dit houdt in dat JOBLIEBE maatregelen kan treffen als er sprake is van structureel en stelselmatig meerverbruik door de Kandidaat. Jobliebe zal de Kandidaat eerst van een dergelijke situatie op de hoogte stellen en in overleg treden over een oplossing. Als er geen (spoedige) oplossing wordt bereikt, is Jobliebe onder meer gerechtigd om de Kandidaat de toegang tot het Platform te ontzeggen.

 

3.8. Jobliebe is gerechtigd om te controleren of de Kandidaat aan alle voorwaarden voldoet. Jobliebe kan om haar moverende redenen besluiten om het Account te beëindigen c.q. de toegang tot het Platform te ontzeggen, onder andere als er in strijd wordt gehandeld met deze Voorwaarden of als er al geruime tijd geen gebruik meer is gemaakt van het Account [er kan een termijn worden verbonden aan de periode van inactiviteit, zoals 18 maanden].

Artikel 4 Afspraken over Kandidaat Content en Content

4.1. Voordat de Kandidaat de Kandidaat Content op het Platform plaatst, dient hij zich ervan te verzekeren dat hij beschikt over alle relevante Intellectuele Eigendomsrechten dan wel de toestemming van de rechthebbende om dat te mogen doen.

 

4.2. De Kandidaat zal geen Kandidaat Content op het Platform plaatsen en geen gegevens of documenten aan Jobliebe verstrekken die:

a. onjuist of onwaar zijn;

b. inbreuk maken op de (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden;

c. in strijd zijn met privacyregelgeving;

d. discriminerend zijn (bijvoorbeeld naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging);

e. in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; of

f. op overige wijze strafbaar of onrechtmatig zijn.

 

4.3. Jobliebe neemt in beginsel geen kennis van de Kandidaat Content en heeft geen verplichting tot het controleren van de Kandidaat Content. Als Jobliebe constateert of redelijkerwijs vermoedt dat bepaalde Kandidaat Content in strijd met deze Voorwaarden op het Platform is geplaatst, is Jobliebe gerechtigd om deze zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

 

4.4. Jobliebe krijgt veel van de Content aangeleverd door haar licentiegevers (zoals vacatures van werkgevers en van instanties). Jobliebe controleert de Content niet en garandeert niet dat deze juist of volledig is. De Kandidaat dient de juistheid van de Content steeds zelf te beoordelen en bij vragen contact op te nemen met de partij van wie de Content afkomstig is. Jobliebe is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Content.

Artikel 5 Aanvullende afspraken

5.1. Jobliebe verricht al haar diensten (waaronder het aanbieden van het Platform) op basis van een inspanningsverplichting. Jobliebe verstrekt geen garanties van welke aard dan ook op het Platform. Zo garandeert Jobliebe niet dat het Platform en koppelingen met het Platform vrij zijn van fouten, dat het Platform bereikbaar is, dat het Platform geschikt is voor het voorgenomen gebruik of dat de Kandidaat met behulp van haar Platform (passend) werk vindt. Jobliebe heeft enkel een verplichting om zich in te spannen om zo min mogelijk downtime te laten optreden.

 

5.2. Als gevolg van de voortdurende innovatie van het Platform kan het Platform van tijd tot tijd veranderen (zoals het aanpassen van de graphic user interface, het toevoegen of verwijderen van Content en het toevoegen of verwijderen van functionaliteiten van het Platform). Jobliebe kan het Platform tijdelijk geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk maken als dat nodig is voor onderhoud.

 

5.3. Als er naar het oordeel van Jobliebe een gevaar kan ontstaan voor (het functioneren of de bereikbaarheid van) het Platform, bijvoorbeeld door het overmatig verzenden van gegevens of activiteiten van virussen, trojan horses en vergelijkbare bedreigingen, is Jobliebe gerechtigd om onmiddellijk alle maatregelen te treffen die zij geraden acht om eventuele schade te beperken of voorkomen.

 

5.4. Jobliebe is niet verplicht om back-ups te maken. De Kandidaat blijft zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van alle benodigde informatie. Jobliebe is niet gehouden om verminkte of verloren gegane data te herstellen.

 

5.5. Jobliebe is gerechtigd om het Account te beëindigen c.q. de toegang tot het Platform te ontzeggen als:

a. het faillissement van de Kandidaat wordt aangevraagd of de Kandidaat in staat van faillissement wordt verklaard;

b. de Kandidaat handelingsonbekwaam of beschikkingsonbevoegd is;

c. de Kandidaat overlijdt; of

d. er sprake is van andere omstandigheden waardoor Jobliebe daartoe wenst te besluiten, bijvoorbeeld als Jobliebe besluit het Platform niet langer te exploiteren omdat dit praktisch of financieel gezien niet langer haalbaar is.

 

5.6. Als Jobliebe besluit tot het beëindigen van het Account c.q. het ontzeggen van de toegang tot het Platform, waaronder in de gevallen omschreven in Artikel 5.5., dient de Kandidaat onmiddellijk ieder gebruik van het Platform te stoppen.  

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform en de Content (inclusief de daarin vervatte software c.q. broncode, graphic user interface, teksten en afbeeldingen) en op alle overige zaken die Jobliebe aan de Kandidaat verstrekt, berusten uitsluitend bij Jobliebe en haar licentiegevers.

 

6.2. Jobliebe verstrekt de Kandidaat een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie (gebruiksrecht) om de onder Artikel 6.1. genoemde zaken te gebruiken voor eigen gebruik, voor zover dat redelijkerwijs nodig is en voor het doel waarvoor de betreffende zaken beschikbaar zijn gesteld, dit alles mits de Kandidaat over een Account beschikt en zich houdt aan alle voorwaarden, waaronder de bepalingen uit deze Voorwaarden.

 

6.3. De Kandidaat en eventuele licentiegevers blijven zelf rechthebbende van de Intellectuele Eigendomsrechten op de Kandidaat Content en van overige gegevens en bestanden die de Kandidaat aan Jobliebe verstrekt. De Kandidaat verstrekt Jobliebe een niet-exclusieve, kosteloze licentie op deze Intellectuele Eigendomsrechten, op basis waarvan Jobliebe de genoemde zaken via het Platform kan openbaar maken en verveelvoudigen en aan derden (zoals werkgevers of recruiters) kan verstrekken.

 

6.4. De Kandidaat zal niets doen of nalaten dat inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Jobliebe en haar licentiegevers of deze rechten ongeldig maakt. Het is de Kandidaat verboden om het Platform (al dan niet middels een derde) te kopiëren, te decompileren of te ‘reverse engineeren’.

 

6.5. Het is de Kandidaat niet toegestaan om aanduidingen van (de Intellectuele Eigendomsrechten van) Jobliebe te verwijderen van de in Artikel 6.1. genoemde zaken.

Artikel 7 Privacy

7.1. Het privacybeleid is in een aparte regeling vastgelegd.

Artikel 8 Varia

8.1. Jobliebe kan deze Voorwaarden op ieder moment en naar eigen inzicht wijzigen. Jobliebe zal de aangepaste voorwaarden via het Platform beschikbaar stellen. Bij het gebruik van het Platform geldt steeds de meest recente versie van de voorwaarden. Als een Kandidaat niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, kan Jobliebe besluiten om het Account te beëindigen c.q. de toegang tot het Platform te ontzeggen.

8.2. Als Jobliebe op basis van deze Voorwaarden het recht heeft om een bepaalde maatregel te treffen (zoals het beëindigen van het Account of het (al dan niet tijdelijk) ontzeggen van de toegang tot het Platform), dan kan zij dat doen zonder nadere aankondiging en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van schade of kosten.

8.3. Wijzigingen van het bepaalde in deze Voorwaarden zijn alleen van kracht als deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Deze versie dateert van: december 2023

bottom of page