top of page

Gebruiksvoorwaarden van de Jobliebe website

Flex4Sure B.V.

Versie 1.0 19.05.202
​​
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Flex4Sure B.V., handelend onder de naam van Jobliebe,  (hierna: “Jobliebe”), gevestigd in Bussum en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85223999. 

1. toestemming

Jobliebe een handelsnaam van Flex4Sure BV ("Jobliebe") biedt u deze website ("Jobliebe Website") en de Diensten aan onder de volgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Door het bezoeken van een pagina van deze Jobliebe Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op een later tijdstip door Jobliebe worden gewijzigd door het plaatsen van bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U wordt daarom geadviseerd de Gebruiksvoorwaarden te controleren op eventuele updates voordat u de Jobliebe website bezoekt.

 

2. Jobliebe website

U kunt deze Jobliebe website gebruiken om informatie te verkrijgen over bepaalde Jobliebe producten en diensten en om aanvullende informatie van Jobliebe aan te vragen.

De volledige inhoud van www.Jobliebe.com (tekst, afbeeldingen, grafieken, animaties) is onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten voor de bescherming van intellectuele eigendom. De inhoud mag niet worden gebruikt, gekopieerd of gewijzigd voor privé- of zakelijke doeleinden.

Alle handelsmerken of merknamen die op de site worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen niet zonder hun toestemming worden gekopieerd of op enige andere wijze worden gebruikt.

3. informatie over cookies

Om u ten volle te laten profiteren van de inhoud en de gepersonaliseerde functies op Jobliebe.com, moet uw computer, tablet-pc of mobiele telefoon cookies accepteren (meestal de standaardinstelling), omdat we bepaalde gepersonaliseerde functies alleen met behulp van cookies kunnen aanbieden.

Meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid

 

4. gebruik

4.1 Algemeen gebruik van alle pagina's van de Jobliebe Website

De Jobliebe website en de diensten zijn gratis voor u beschikbaar en mogen alleen gebruikt worden voor privé, niet-commerciële doeleinden. Alle ondersteuning die u wordt geboden, dient uitsluitend ter informatie. Jobliebe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Jobliebe Website of om niet te reageren op vragen of ondersteuning te verlenen in verband met de Jobliebe Website.

Wij vragen u om geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie via de Jobliebe website naar Jobliebe te sturen. Behoudens de verplichtingen van Jobliebe onder zijn Privacybeleid, wordt informatie of documenten van welke aard dan ook die via de Jobliebe Website aan Jobliebe worden verstrekt, als niet-vertrouwelijk beschouwd. Door informatie of documenten naar Jobliebe te sturen, verleent u Jobliebe een onbeperkte, onherroepelijke licentie om deze informatie of documenten te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen en te distribueren, en u stemt er ook mee in dat Jobliebe vrij is om alle ideeën, concepten, know-how of technieken die u ons voor welk doel dan ook stuurt te gebruiken. U stemt ermee in deze Site niet te gebruiken voor enig document dat een van de volgende zaken bevat, of als zodanig kan worden geïnterpreteerd:

(i) documenten met lasterlijke, smadelijke, obscene, beledigende, kleinerende, racistische, discriminerende of godslasterlijke inhoud;
(ii) documenten die een schending inhouden van een verplichting tot vertrouwelijkheid of privacy of van een handelsgeheim;
(iii) documenten die een schending inhouden van eigendomsrechten van derden of waarvoor u niet over alle noodzakelijke licenties en/of toestemmingen beschikt; of
(iv) documenten waarvan de inhoud in strijd is met enige andere wettelijke bepaling.U stemt er verder mee in de Jobliebe Website niet te gebruiken voor het verzenden van documenten die het plegen van een strafbaar feit inhouden of aanmoedigen, aanleiding geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zijn met enige toepasselijke wet, of een inbreuk vormen op de rechten van een derde partij.

Jobliebe behoudt zich het recht voor om elk document van de Jobliebe Website te verwijderen dat naar het oordeel van Jobliebe in strijd is met de in deze Sectie 3 uiteengezette voorwaarden of dat anderszins ongepast is. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat Jobliebe geen controle heeft over de inhoud die door andere gebruikers op de Jobliebe Website wordt geplaatst en dat Jobliebe niet van plan is om de inhoud van de Jobliebe Website te controleren op juistheid, gepastheid of naleving van de principes van deze Gebruiksvoorwaarden.

U mag geen websites met aanstootgevende of anderszins ongepaste inhoud aan de Jobliebe website koppelen. Op verzoek van Jobliebe, moet u een dergelijke link verwijderen.

U gaat ermee akkoord om Jobliebe te vrijwaren voor alle claims, eisen, verliezen of schade geleden als gevolg van een schending van de bepalingen van deze clausule 4.1.

4.2 Internetverbindingen
In uw belang bevat het internetaanbod van Jobliebe links die verwijzen naar internetpagina's van andere aanbieders. Als u deze links volgt, verlaat u mogelijk de internetpagina's van Jobliebe.


Jobliebe heeft geen invloed op het ontwerp en de inhoud van internetpagina's van derden en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van het materiaal van alle internetpagina's van derden, zelfs als de Jobliebe website naar deze externe sites linkt. De verklaring is geldig voor alle links op onze website en het materiaal van alle sites die bereikt worden via banners en links op de Jobliebe website.

 

5. aansprakelijkheid

5.1 U begrijpt en erkent dat u de Jobliebe Website op eigen risico gebruikt en dat Jobliebe niet garandeert dat de Jobliebe Website aan uw eisen zal voldoen of dat de Jobliebe Website ononderbroken of foutloos of veilig zal zijn.

5.2 Jobliebe, haar filialen en alle leveranciers van Jobliebe die in de website van Jobliebe worden genoemd (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van de Jobliebe website) en de functionarissen, werknemers, aandeelhouders of agenten van Jobliebe of haar voornoemde leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, van welke aard of omvang dan ook, die u of een derde zou kunnen lijden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies van inkomsten, winst of goodwill, verlies van gegevens, contracten) of voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met enige onderbreking van de bedrijfsvoering en voor enig verlies of schade hetzij uit onrechtmatige daad, contract of anderszins, in verband met deze Jobliebe website of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze Jobliebe website, alle websites gelinkt aan deze Jobliebe website, of de inhoud van dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van, of browsen op deze Jobliebe website of uw downloaden van enige inhoud van deze Jobliebe website of alle websites gelinkt aan deze Jobliebe website.

Dit geldt niet in gevallen van dwingende aansprakelijkheid, bijv. volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet, in gevallen van opzet, grove nalatigheid, verwonding van leven, lichaam of gezondheid, of schending van een voorwaarde die de kern van het contract raakt. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische, te voorziene schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of van aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam of gezondheid. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de contractuele partner houdt geen verband met de bovengenoemde regelingen.

5.3 Jobliebe geeft geen verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Jobliebe Website met betrekking tot enige inhoud of diensten beschikbaar op of in verband met de Jobliebe Website. Jobliebe behoudt zich het recht voor om enige inhoud of diensten aangeboden op of via de Jobliebe Website op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of in te trekken.

5.4 Jobliebe wijst hierbij alle verklaringen, garanties, waarborgen of andere voorwaarden af met betrekking tot de levering of voorgenomen levering, niet-nakoming of vertraging in de levering van enige Diensten in verband met de Jobliebe Website of de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de Jobliebe Website.

 

6. privacybeleid

Bezoek onze privacy pagina voor alle Jobliebe privacyverklaringen.
 

7. handelsmerk

Het tonen of gebruik van Jobliebe’s handelsmerken of logo's in welke vorm dan ook is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobliebe.

Alle handelsmerken of merknamen die op de Site worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen niet zonder hun toestemming worden gekopieerd of anderszins gebruikt.

 

8 Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De exclusieve plaats van jurisdictie voor elk geschil dat in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaat, is Roermond.
 

9. Jobliebe

Flex4Sure BV mede handelt onder de naam van Jobliebe
Veldheimerlaan 45A
1402 LB Bussum
KvK 85223999

 

10. auteursrecht

Copyright © Flex4Sure BV mede handelt onder de naam van Jobliebe. Alle rechten voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden om inhoud of software van een Jobliebe website te verspreiden, te publiceren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobliebe.

 

bottom of page