top of page

Privacybeleid


We zijn verheugd dat u onze website bezoekt. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke informatie bij het gebruik van onze website is voor ons erg belangrijk. Daarom willen wij u op dit moment informeren welke van uw persoonsgegevens wij verzamelen bij uw bezoek aan onze website en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de website van Jobliebe, die toegankelijk is via het domein www.jobliebe.com en de verschillende subdomeinen ("onze website").

 

Wie is verantwoordelijk en hoe kan ik contact met u opnemen?


Verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Jobliebe handelsnaam van Flex4Sure BV
Veldheimerlaan 45A
1402 LB Bussum
Nederland
info@jobliebe.com

Functionaris voor gegevensbescherming
Jasmin Lieffering – LITC
Bärenmarsch 3
31623 Drakenburg
DE
Jasmin Lieffering
info@litc.de

Waar gaat dit over?
Deze gegevensbeschermingsverklaring voldoet aan de wettelijke vereisten voor transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit betreft alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of gebruikersgedrag bij het bezoeken van een website. Informatie waarmee we niet (of slechts met onevenredige inspanning) persoonlijk naar u kunnen verwijzen, bijvoorbeeld door anonimisering, zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld het verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan of doorsturen) vereist altijd een wettelijke basis en een gedefinieerd doel.


Opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen legitieme redenen zijn voor verdere bewaring van de gegevens. Wij zullen u informeren over de specifieke bewaartermijnen en criteria voor opslag in de afzonderlijke verwerkingsactiviteiten. Ongeacht dit, bewaren we uw persoonsgegevens in individuele gevallen voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims en als er wettelijke bewaarvereisten zijn.


Wie krijgt mijn gegevens?
Wij geven uw persoonsgegevens die wij op onze website verwerken alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden en in individuele gevallen wordt gedekt door de wettelijke basis (bijvoorbeeld toestemming of bescherming van legitieme belangen). Daarnaast geven we persoonsgegevens door aan derden in individuele gevallen als dit dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Mogelijke ontvangers kunnen dan bijvoorbeeld wetshandhavingsinstanties, advocaten, accountants, rechtbanken, enz. zijn.


Voor zover wij gebruik maken van dienstverleners voor de werking van onze website die, als onderdeel van orderverwerking namens ons, persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met. Art. 28 AVG, kunnen deze ontvangers van uw persoonsgegevens zijn. U kunt meer gedetailleerde informatie over het gebruik van verwerkers en webservices vinden in het overzicht van de afzonderlijke verwerkingsactiviteiten.


Gebruikt u cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij naar de browser van uw apparaat sturen en opslaan als onderdeel van uw bezoek aan onze website. Als alternatief voor het gebruik van cookies kan informatie ook worden opgeslagen in de lokale opslag van uw browser. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies of lokale opslag (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies stellen ons daarentegen in staat om verschillende analyses uit te voeren, zodat we bijvoorbeeld in staat zijn om de door u gebruikte browser te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om ons verschillende informatie te verstrekken (niet noodzakelijke cookies). Cookies stellen ons in staat om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u te maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website te volgen en uw voorkeursinstellingen te bepalen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen). Als derden informatie verwerken via cookies, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies beschadigen uw apparaat niet. Ze kunnen geen programma's uitvoeren of virussen bevatten.

 

Wij informeren u over de respectievelijke diensten waarvoor wij cookies gebruiken in de afzonderlijke verwerkingsactiviteiten. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies vindt u in de cookie-instellingen of in de Consent Manager van deze website.


Welke rechten heb ik?
Onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 

 • Informatie in overeenstemming met Art. 15 AVG over de over u opgeslagen gegevens in de vorm van zinvolle informatie over de details van de verwerking en een kopie van uw gegevens;

 • Correctie in overeenstemming met Art. 16 AVG van onjuiste of onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

 • Verwijdering in overeenstemming met Art. 17 AVG van de door ons opgeslagen gegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

 • Beperking van de verwerking in overeenstemming met Art. 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u weigert deze te verwijderen, omdat u deze nodig heeft om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 AVG.

 • Gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 AVG, voor zover u ons persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van toestemming volgens Art. 6 lid. 1 sub. a AVG of op basis van een contract volgens Art. 6 lid. 1 sub. b AVG en deze door ons zijn verwerkt met behulp van geautomatiseerde procedures. U ontvangt uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat of wij dragen de gegevens rechtstreeks over aan een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch haalbaar is.

 • In overeenstemming met Art. 21 AVG maakt u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze worden uitgevoerd op basis van Art. 6 lid. 1 sub. e, f AVG en er redenen zijn om dit te doen, die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of als het bezwaar is gericht tegen direct marketing. Het recht om bezwaar te maken bestaat niet als doorslaggevende, dwingende redenen voor verwerking worden aangetoond of als de verwerking wordt uitgevoerd voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Voor zover er geen recht op bezwaar bestaat in individuele verwerkingsactiviteiten, wordt dit daarin aangegeven.

 • Intrekking in overeenstemming met Art. 7 lid. 3 AVG van uw gegeven toestemming met terugwerkende kracht voor de toekomst.

 • Klacht op grond van Art. 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke verblijfplaats, uw werkplek of ons bedrijfshoofdkwartier.


Hoe worden mijn gegevens in detail verwerkt?
Hieronder informeren wij u over de afzonderlijke verwerkingsactiviteiten, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de juridische basis, de verplichting om uw gegevens te verstrekken en de respectievelijke bewaartermijn. Een geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering, vindt niet plaats.


Verstrekking van de website
Type en omvang van de verwerking

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:

 • IP-adres van de aanvragende computer

 • Datum en tijd van toegang

 • Naam en URL van het opgehaalde bestand

 • Website van waaruit de toegang is gemaakt (verwijs URL)

 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw toegangsprovider

Onze website wordt niet door ons gehost, maar door een dienstverlener die voor het bovengenoemde doel gegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met. Art. 28 AVG.


Doel en juridische basis
De verwerking wordt uitgevoerd om ons overwegend legitieme belang bij het tonen van onze website en het waarborgen van veiligheid en stabiliteit op basis van Art. 6 lid. f AVG. Het verzamelen van gegevens en opslag in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is geen recht om bezwaar te maken tegen de verwerking vanwege de uitzondering volgens Art. 21 lid 1 AVG. Voor zover de verdere opslag van de logbestanden wettelijk vereist is, vindt de verwerking plaats op basis van Art. 6 lid. 1 sub. c AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens te verstrekken, maar het is technisch niet mogelijk om onze website op te roepen zonder de gegevens te verstrekken.


Bewaartermijn
De bovengenoemde gegevens worden gebruikt voor de duur van de weergave van de website [en om technische redenen daarna voor maximaal [7 dagen]].


Contactformulier
Type en omvang van de verwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een daarvoor bestemd formulier. De informatie die via verplichte velden wordt verzameld, is vereist om het verzoek te verwerken. Daarnaast kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken die u noodzakelijk acht voor de verwerking van het contactverzoek.


Bij gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden.


Doel en juridische basis
De verwerking van uw gegevens door gebruik van ons contactformulier vindt plaats met het doel van communicatie en verwerking van uw verzoek op basis van uw toestemming in overeenstemming met. Art. 6 lid. 1 sub. a AVG. Als uw verzoek betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met ons, is de verwerking voor het doel van de nakoming van het contract gebaseerd op Art. 6 lid. 1 sub. b AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om uw verzoek te verwerken zonder de informatie in de verplichte velden te verstrekken. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, neem dan op andere wijze contact met ons op.


Bewaartermijn
Als u het contactformulier gebruikt op basis van uw toestemming, bewaren wij de verzamelde gegevens bij elk verzoek voor een periode van drie jaar, te beginnen met de afhandeling van uw verzoek of totdat u uw toestemming intrekt.


Nieuwsbrief
Type en omvang van de verwerking

Als u zich op onze website registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen, verzamelen wij uw e-mailadres en uw naam en slaan deze informatie samen met de datum van registratie en uw IP-adres op. U ontvangt vervolgens een e-mail waarin u uw abonnement op de nieuwsbrief moet bevestigen (double opt-in). Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, vervalt deze automatisch en worden de gegevens niet verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief.


Om de nieuwsbrief te versturen, gebruiken we een dienst van Mailchimp die uw persoonsgegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met Art. 28 AVG. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.


Doel en juridische basis
Wij verwerken uw gegevens met het doel de nieuwsbrief te versturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met. Art. 6 lid. 1 sub. a AVG. Door u af te melden voor de nieuwsbrief, kunt u uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Verklaar Art. 7 lid. 3 AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om de nieuwsbrief te versturen zonder uw gegevens te verstrekken.


Bewaartermijn
Na registratie voor de nieuwsbrief bewaren wij de gegevens maximaal 24 uur totdat de registratie is bevestigd. Na succesvolle bevestiging bewaren wij uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt (afmelden voor de nieuwsbrief).


Google Fonts
Type en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als een dienst om lettertypen te leveren voor ons online aanbod. Om deze lettertypen te verkrijgen, maakt u verbinding met servers van Google Ireland Limited, waarbij uw IP-adres wordt overgedragen.


Doel en juridische basis
Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een uniforme levering en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 sub. f. AVG.


Bewaartermijn 
De daadwerkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.


LinkedIn Ads
Type en omvang van de verwerking

We hebben LinkedIn Ads geïntegreerd op onze website. LinkedIn Ads is een dienst van LinkedIn Corporation die gebruikers target bij het tonen van advertenties. LinkedIn Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. LinkedIn Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van reclame te optimaliseren. Bovendien biedt LinkedIn Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiemiddelen zoals uw user agent worden naar de aanbieder overgedragen. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van LinkedIn Ads, dat LinkedIn Corporation Sunnyvale, Californië, VS.


Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken. Deze profielen worden niet samengevoegd met u als natuurlijke persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het bekijken van advertenties.
Doel en wettelijke basis
Wij verwerken gegevens met behulp van LinkedIn Ads met als doel onze advertentiecampagnes te optimaliseren en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub. a. AVG.
Bewaartermijn 
De daadwerkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation. Voor meer informatie, zie het privacybeleid voor LinkedIn Ads: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.


LinkedIn Insight-Tag
Type en omvang van de verwerking

Wij gebruiken de LinkedIn Insight-Tag van LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Californië, VS om doelgroepen te creëren, bezoekersgroepen van ons online aanbod te segmenteren, conversieratio's te identificeren en deze vervolgens te optimaliseren. Dit is met name het geval wanneer u interactie heeft met advertenties die wij hebben geplaatst bij LinkedIn Corporation. LinkedIn Corporation biedt hiervoor een retargeting van websitebezoekers om gerichte reclame buiten onze website weer te geven.


LinkedIn Insight-Tag verzamelt gegevens over bezoeken aan onze website, waaronder URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempels. Deze gegevens worden gebruikt om geanonimiseerde rapporten weer te geven over de doelgroep van de website en de prestaties van de advertentie.


Doel en wettelijke basis
Wij verwerken uw gegevens met behulp van LinkedIn Insight-Tag met als doel onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub. a. AVG.


Bewaartermijn 
De daadwerkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation. Voor meer informatie, zie het privacybeleid voor LinkedIn Insight-Tag: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


New Relic JS Agent
Type en omvang van de verwerking

We hebben de New Relic JS Agent op onze website geïntegreerd. New Relic JS Agent is een dienst van New Relic, Inc. die cloud gebaseerde software ontwikkelt waarmee website- en applicatie-eigenaren de prestaties van hun diensten kunnen volgen.
New Relic JS Agent biedt ons de mogelijkheid om de stabiliteit van onze diensten vast te leggen en te verbeteren door het monitoren van systeem- en codefouten.


Uw IP-adres en uitgevoerde activiteiten worden verzameld op onze website. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van New Relic JS Agent, New Relic, Inc., San Francisco, Californië, VS.


Doel en wettelijke basis
Het gebruik van New Relic JS Agent is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij het optimaliseren van onze diensten in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub. f. AVG.


Bewaartermijn 
De daadwerkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door New Relic, Inc.. Voor meer informatie, zie het privacybeleid voor New Relic JS Agent: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.


Pinterest CDN
Type en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Pinterest CDN om de inhoud van onze website correct weer te geven. Pinterest CDN is een dienst van Pinterest Inc. die fungeert als het Content Delivery Network (CDN) op onze website.


Een CDN helpt bij het leveren van inhoud van ons online aanbod, vooral bestanden zoals grafische afbeeldingen of scripts, sneller met behulp van regionaal of internationaal verspreide servers. Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met de servers van Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent worden overgedragen. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van Pinterest CDN.


Doel en wettelijke basis
Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 sec. 1 sub. f. AVG.


Bewaartermijn 
De daadwerkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Pinterest Inc.. Voor meer informatie, zie het privacybeleid voor Pinterest CDN: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.


Wix
Type en omvang van de verwerking

Onze website is gemaakt met het modulaire systeem van Wix. Wix is een dienst van Wix.com, Inc. die webontwikkelingstechnologie, webdesign- en lay-outtools, domeinhosting en andere marketing- en workflowbeheertoepassingen biedt.


Wij gebruiken Wix onder andere voor webhosting en de presentatie van onze website. Daarnaast verzamelt Wix statistische gegevens over uw bezoek aan onze website.


De volgende gegevens worden doorgaans verzonden: bezochte website, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding of een ophalen succesvol was, browsertype en browserversie, besturingssysteem van de gebruiker, de eerder bezochte website (referrer) en het IP-adres.


Deze loggegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden, evenals voor het onderhoud van veiligheid, functionaliteit en optimalisatie van het aanbod van Wix.


Doel en wettelijke basis
Het gebruik van de dienst is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering, evenals de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 sub. f. AVG.


Bewaartermijn 
De daadwerkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Wix.com, Inc. Voor meer informatie, zie het privacybeleid voor Wix: https://de.wix.com/about/privacy.


Wix CDN
Type en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Wix CDN om de inhoud van onze website correct weer te geven. Wix CDN is een dienst van Wix.com, Inc. die fungeert als het Content Delivery Network (CDN) op onze website.


Een CDN helpt bij het sneller leveren van inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals grafische afbeeldingen of scripts, met behulp van regionaal of internationaal verspreide servers. Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met de servers van Wix.com, Inc, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent worden overgedragen. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van Wix CDN.


Doel en wettelijke basis
Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 sub. f. AVG.


Bewaartermijn
De daadwerkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Wix.com, Inc. Voor meer informatie, zie het privacybeleid voor Wix CDN: https://de.wix.com/about/privacy.
 

bottom of page