top of page

Privacyverklaring

 Flex4Sure handelend onder de naam Jobliebe

 

Jobliebe helpt om zakelijke data te matchen en daardoor vraag naar en aanbod van werk beter bij elkaar te brengen.

 

Voor het aanbieden van onze diensten en het uitvoeren van onze overeenkomsten verwerkt Jobliebe op een aantal manieren persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Jobliebe verwerkt. Daarnaast vindt u informatie over hoe en waarom wij dat doen. Ook kunt u lezen met wie u contact kunt opnemen bij vragen en welke rechten u heeft met betrekking tot persoonsgegevens die Jobliebe van u verwerkt.

 

Wat doet Jobliebe

Jobliebe maakt gebruik van een zoekmachine waarmee een talent kan worden gematcht aan een specifieke zoekvraag van een gebruiker, bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie. De zoekmachinetoepassing van Jobliebe maakt bij het uitvoeren van een zoekopdracht gebruik van op AI gebaseerde zeer nauwkeurige matchingtechnologie. Daarmee kunnen vanuit een gewenste set van kennis en vaardigheden openbare zakelijke profielen van bijvoorbeeld werkzoekenden, ZZP’ers en consultants worden gevonden. Zonder de toepassing van Jobliebe kunnen deze profielen niet of minder goed worden gevonden. De matchingtechnologie is, in tegenstelling tot sommige andere zoekmodellen, in het bijzonder gericht op vaardigheden. Deze focus maakt dat de matches objectiever zijn en dat een eventuele bias in zoekresultaten wordt voorkomen.

 

Hoe werkt de matchingtechnologie

De matching werkt technisch als volgt. Met behulp van algoritmes wordt een lijst met kenmerken opgesteld. Hiermee wordt een kandidaat beschreven op een binnen het platform van Jobliebe gestandaardiseerde wijze. Deze ‘digitale tweeling’ wordt vervolgens gebruikt voor de matching aan het door een bedrijf of organisatie gewenste profiel.

 

Als input voor de matchingdata maakt Jobliebe gebruik van informatie die door kandidaten zelf aan Jobliebe wordt verstrekt en ook van openbaar op het internet zichtbare profielen. De openbare profielen worden verzameld en geïndexeerd zodat ze vindbaar zijn met behulp van Jobliebe. Indien iemand een openbaar profiel heeft bijvoorbeeld om werk of opdrachten te vinden, dan kan het profiel persoonsgegevens bevatten waaronder naam, huidige en vorige functiegegevens, ervaringen en opleidingen. De openbare data die wij verwerken bevat geen contactgegevens maar wel een link naar het originele bronprofiel. Jobliebe gebruikers die geïnteresseerd zijn in de betreffende kandidaat, kunnen dan via de originele openbare bron contact opnemen. Indien een kandidaat zich heeft geregistreerd bij Jobliebe of bij een organisatie die gebruik maakt van dezelfde platform techniek, dan kunnen gebruikers binnen deze platformen rechtstreeks contact leggen, mits dit is toegestaan door de gebruiker. Jobliebe biedt een hulpmiddel voor matching, maar het daadwerkelijke selecteren en contacteren van een kandidaat gebeurt door de Jobliebe gebruiker zelf.

  

Account

Indien een kandidaat een account aanmaakt voor gebruik van Jobliebe vragen wij een minimaal aantal persoonsgegevens, waaronder voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord.

 

Optioneel kunnen kandidaten nadere contactgegevens invoeren en verdere informatie geven over hun huidige functie, ervaring, vaardigheden, opleidingen, beschikbaarheid, gewenste toekomstige functie en dergelijke.

 

Doelen en grondslagen

Het hoofddoel van Jobliebe is om vraag naar en aanbod van werk zo goed en eerlijk mogelijk te laten matchen. Om vrager en aanbieder in staat te stellen elkaar ook daadwerkelijk te vinden en contact te kunnen leggen, is het nodig om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Voor het ontwikkelen van de technologie die dat mogelijk maakt, maakt Jobliebe gebruik van 8vance matching technologie.

 

Jobliebe baseert de verwerkingen van persoonsgegevens op de volgende grondslagen. Het matchen tussen vraag naar en aanbod van werk gebeurt ter uitvoering van onze dienstverlening aan kandidaten en organisaties, ofwel ter uitvoering van onze overeenkomsten. Indien nodig vragen wij toestemming voor het gebruiken van gegevens. Toestemming kan altijd worden ingetrokken, waarbij wel geldt dat eerdere gegevensverwerkingen op basis van die toestemming op zich geldig blijven. Voor het verzamelen en gebruiken van openbare matchingdata baseert Jobliebe zich op haar gerechtvaardigde belangen. Een goede werking van de Jobliebe platform is noodzakelijk voor bruikbare en economische exploitatie daarvan. Daarbij dienen we ook een maatschappelijk belang. Gebruik van het Jobliebe platform kan bijdragen aan een betere doorstroming op de arbeidsmarkt en vermindering van discriminatie, nu naam, afkomst, leeftijd en geslacht niet worden meegenomen in de matching. Daarnaast kunnen er wettelijke (administratie) verplichtingen zijn op grond waarvan wij persoonsgegevens verwerken.

 

Te allen tijde worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor de door ons te bereiken doelen.

 

Bewaartermijnen

Jobliebe bewaart data, waaronder persoonsgegevens, voor zo lang als dat noodzakelijk is om haar dienstverlening goed te laten functioneren. De bewaartermijnen zijn afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen of verzameld en van wettelijke verplichtingen. Openbaar gepubliceerde matchingdata wordt iedere zes maanden door de toeleverancier van deze data ververst. Openbare profielen die dan niet meer beschikbaar zijn worden volledig uit Jobliebe verwijderd.

 

Gebruikers van Jobliebe hebben en houden volledige zeggenschap over hun eigen persoonsgegevens en kunnen op elk gewenst moment matching deactiveren, zichtbaarheid- en andere privacyinstellingen aanpassen of hun account verwijderen. Profielen waarbij één jaar niet is ingelogd worden volledig verwijderd. Trial accounts van bedrijven of organisaties worden drie maanden na afloop van de trial verwijderd.

Derden en internationale doorgifte van persoonsgegevens

 

Jobliebe werkt met leveranciers van IT-diensten en andere derden om de dienstverlening van Jobliebe (technisch) mogelijk te maken. Als deze partijen persoonsgegevens verwerken in opdracht van Jobliebe, dan zal Jobliebe met hen verwerkersovereenkomsten sluiten, waardoor zij eveneens gehouden zijn tot naleving van de privacyregelgeving.

 

Jobliebe bewaart data op servers die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte, of eventueel in landen waarvoor de Europese Commissie een zogenaamd adequaatheidsbesluit heeft genomen. Dat betekent kort gezegd dat de Europese Commissie heeft vastgesteld dat de gegevensbescherming in die landen op een vergelijkbaar niveau is als bij ons. Mocht Jobliebe op enig moment persoonsgegevens doorgeven naar een land daarbuiten, dan zullen we passende maatregelen treffen voor de bescherming van uw privacy, zodat deze op een vergelijkbaar niveau is als binnen de EER. U behoudt al uw rechten zoals deze onder de AVG gelden.

 

Bescherming

Jobliebe heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens goed worden beveiligd. Zo zijn haar technologiepartners ISO 27001 gecertificeerd. Binnen de hele organisatie wordt het ‘privacy by design’-principe toegepast, waarvan bijvoorbeeld toegangsbeveiliging, scheidingen van omgevingen en encryptie onderdeel uitmaken. Regelmatig worden penetratietests uitgevoerd om de beveiliging te testen. Daarnaast passen wij dataminimalisatie toe, wat betekent dat wij steeds kritisch zullen beoordelen of de persoonsgegevens die wij verwerken wel echt nodig zijn voor het realiseren van onze doelen.

 

Vragen en rechten

Mocht u verdere vragen hebben over hoe Jobliebe omgaat met uw persoonsgegevens of mocht u inzage daarin wensen of correctie, aanvulling, verwijdering of overdracht daarvan willen verzoeken, of mocht u bezwaar willen maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan alstublieft contact op met Jobliebe via onderstaande gegevens.

 

Jobliebe zal uw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de daarvoor geldende termijnen bij u erop terugkomen. Het kan zijn dat Jobliebe aanvullende informatie nodig heeft om uw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zal Jobliebe zeker willen weten dat u degene bent over wie de persoonsgegevens gaan en zal Jobliebe na moeten gaan of het verzoek terecht is.

 

Gebruikers die een profiel hebben aangemaakt bij Jobliebe kunnen de persoonsgegevens die worden verwerkt via dat profiel inzien, aanpassen, de privacysettings aanpassen en indien gewenst hun persoonsgegevens of account verwijderen.

 

Tevens bestaat het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens door:

 

Flex4Sure B.V. (verwerkingsverantwoordelijke)

Veldheimerlaan 45A

1402 LB Bussum

Nederland

Telefoon: +31(0)20 412 5151

E-mail: info@Jobliebe.com

 

(Contact)gegevens van onze functionaris gegevensbescherming:

Jasmin Lieffering

Verdener Landstrasse 4

31623 Drakenburg, Duitsland

E-mail: info@litc.de

 

Versie 29 februari 2024

bottom of page