top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Jobliebe 8vance Matching Technologies BV      

 

Artikel 1. Definities

1.1.      In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de betekenis die er hieronder aan wordt toegekend.

8vance: 8vance Matching Technologies B.V., Arnoldus Janssenstraat 82, 5935 BT Steijl is de contract partner van de Klant

 

Aanvullende Diensten: andere door 8vance verrichte diensten dan de Dienst, zoals consulting, databewerking en -verwerking, training en ontwikkeling;

 

Applicatie: de webapplicatie waarmee Klant gebruik kan maken van 8vance platform, zoals omschreven in het Voorstel;

Bereikbaarheid: het percentage van de tijd dat de Applicatie via de aan Klant verstrekte URL bereikbaar is;

Content: alle data die Klant opslaat via de Applicatie;

Data: alle informatie, zoals gegevens, datavelden, notities en teksten die bij het gebruik van de Dienst opgeslagen worden;

 

Dienst: het op afstand beschikbaar maken van de Applicatie via de aan Klant verstrekte URL’s;

 

Documentatie: de handleiding voor de eindgebruiker en andere soortgelijke informatie die door 8vance beschikbaar wordt gesteld om het gebruik van de Dienst te vergemakkelijken, zoals de FAQ beschikbaar gesteld op de website van 8vance;

 

Eindgebruiker: een medewerker van de Klant, of een persoon door Klant gemachtigd om onder verantwoordelijkheid van de

Klant, gebruik te maken van de Applicatie;

 

Fouten: aanzienlijke niet-naleving van de functionele specificaties zoals beschreven in de Documentatie. Er kan alleen sprake zijn van een Fout als de Klant deze kan aantonen en 8vance deze kan reproduceren;

IE-rechten: alle rechten van intellectuele of industriële eigendom, zoals auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, databankrechten en rechten op knowhow;

Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst is ondertekend, tenzij in de Overeenkomst een andere datum voor de aanvang van de Dienst is overeengekomen;

Klant: de rechtspersoon aan wie het Voorstel geadresseerd is;

Meerwerk: werkzaamheden in het kader van de Dienst of Aanvullende Diensten die (i) voortvloeien uit door Klant gevraagde wijzigingen in die (Aanvullende) Dienst of (ii) niet beschreven zijn in het Voorstel en 8vance ook redelijkerwijs niet had kunnen voorzien;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen 8vance en Klant voor het gebruik van de Dienst, bestaande uit het Voorstel, deze Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst;

Resultaat: het te bereiken resultaat van Aanvullende Diensten, zoals beschreven in een SOW;

Statement of Work (SOW): een overeenkomst voor het verrichten van Aanvullende Diensten;

Vergoeding: een vergoeding verschuldigd door de Klant aan 8vance voor de Dienst of voor een Aanvullende Dienst;

Verwerkersovereenkomst: de verwerkersovereenkomst tussen 8vance en de Klant met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de Dienst;

Werkdag: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur (CET) tot 17.00 uur (CET) in Nederland, met uitzondering van de in Nederland officieel erkende feestdagen;

 

Artikel 2.  Dienstverlening en Licentie

2.1.        8vance zal zich vanaf de ingangsdatum als goed opdrachtnemer naar behoren inspannen om de Dienst te verlenen. De Dienst zal worden verleend op een "as is" basis. Het gebruik van de Dienst door Klant en Eindgebruikers is voor rekening en risico van Klant.

2.2.        8vance verleent aan Klant voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst het recht om de Applicatie te gebruiken zoals beschreven in dit artikel (de "Licentie"), onder de voorwaarde dat Klant tijdig alle Vergoedingen betaalt, en voor het aantal Eindgebruikers zoals beschreven in het Voorstel.

2.3.        Klant mag de Dienst niet door meer Eindgebruikers laten gebruiken dan het aantal zoals beschreven in het Voorstel. Klant is per extra Eindgebruiker een Vergoeding verschuldigd zoals beschreven in het Voorstel. Klant zal 8vance direct informeren wanneer het aantal Eindgebruikers toeneemt. Elke gebruikersaccount mag door maximaal 1 Eindgebruiker worden gebruikt.

2.4.        Klant mag de Dienst gebruiken voor de interne doeleinden van zijn organisatie. Klant mag de Dienst ook laten gebruiken door Eindgebruikers buiten zijn organisatie voor zover deze gebruiksvormen deel uitmaken van de geleverde Diensten door 8vance. Klant mag de Dienst niet aan derden aanbieden.

2.5.        Na voorafgaande kennisgeving mag 8vance wijzigingen in de Applicatie aanbrengen, de Dienst onderbreken en de toegang tot de Dienst tijdelijk blokkeren (bijvoorbeeld als gevolg van onderhoud, updates en/of uitbreiding van de werkzaamheden door 8vance met betrekking tot de Dienst). Klant heeft in dat geval geen recht op compensatie of verrekening van de Vergoedingen.

2.6.        Indien een wijziging in de Applicatie leidt tot een wijziging van de functionaliteit, zal 8vance Klant hiervan op de hoogte stellen.

 

Artikel 3. Vergoeding en Betaling

3.1.         De Vergoedingen voor de Dienst staan beschreven op ons website Jobliebe.com

3.2.        Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling of automatisch incasso, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.3         8vance zal de Vergoeding voor de Dienst voor maanden maandelijks op voorhand factureren.

 

3.4.        De Vergoedingen mogen door 8vance worden aangepast. 8vance zal Klant voorafgaand informeren over een  voorgenomen wijziging in de Vergoedingen.

 

3.5.        Tenzij in de Overeenkomst anders bepaald, hebben alle facturen van 8vance een uiterste betalingstermijn van zeven dagen.

 

3.6.        Bij te late betaling mag 8vance rente in rekening brengen van 1% per maand of deel van een maand. De incassokosten zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 4. Toegang tot de Applicatie

4.1.        Klant dient de door 8vance verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden. 8vance is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Eindgebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Eindgebruiker ook daadwerkelijk die Eindgebruiker is.

 

4.2.        Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord in handen van onbevoegden zijn gevallen, dient hij 8vance hiervan op de hoogte te stellen, onverminderd de eigen verplichting van de Klant om onmiddellijk effectieve actie te ondernemen.

 

Artikel 5. Data

5.1.        Klant en de Eindgebruikers bepalen zelf welke Data wordt opgeslagen en/of uitgewisseld met behulp van de Dienst. 8vance heeft geen kennis van die Data. Klant is daarom ook verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de Data en garandeert dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder IE-rechten en privacy rechten. 8vance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Data die met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Klant vrijwaart 8vance tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de door Klant of Eindgebruikers die de Dienst gebruiken opgeslagen en/of uitgewisselde Data onrechtmatig is.

 

5.2.        Indien 8vance beseft dat Data die door de Klant of een Eindgebruiker die gebruik maakt van de Dienst is opgeslagen en/of uitgewisseld, onwettig is, zal 8vance deze Data onbereikbaar maken.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging

6.1.        De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode gedefinieerd voor de Dienst op Jobliebe.com en zal na afloop van deze periode telkens met het zelfde periode worden verlengd, tenzij een Partij de Overeenkomst a) bij een jaarcontract ten minste een maanden voor het einde van de lopende termijn opzegt. b) bij en maandcontract ten minste 1 week voor het einde van de lopende termijn opzegt

6.2.        Beide Partijen mogen de Overeenkomst per direct beëindigen wanneer de andere Partij in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling wordt verleend, of Indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Partijen zijn wegens deze beëindiging niet verplicht enige schade te vergoeden of reeds ontvangen gelden terug te betalen.

6.3.        Indien ten tijde van enige ontbinding van de Overeenkomst reeds aan verplichtingen jegens de Klant is voldaan, kunnen die nakoming en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen onderwerp van ontbinding zijn. De door 8vance vóór de ontbinding gefactureerde bedragen blijven verschuldigd en worden bij ontbinding direct opeisbaar.

6.4.        Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, zal 8vance de Dienst gedurende dertig kalenderdagen na afloop van de Overeenkomst beschikbaar houden, uitsluitend om Klant in staat te stellen de Content op te vragen en/of een reservekopie te maken. Het zal niet langer mogelijk zijn om tijdens een dergelijke periode informatie te verwerken. Gedurende voornoemde periode heeft 8vance geen andere verplichtingen dan het waarborgen van de beschikbaarheid van de Content zoals hierboven beschreven, mits dit tijdig wordt aangevraagd.

 

Artikel 7. Privacy

7.1.        Tijdens het leveren van de Dienst zal 8vance namens Klant Persoonsgegevens verwerken. Partijen komen overeen dat Klant de verantwoordelijke is voor de verwerking van Persoonsgegevens tijdens het gebruik van de Dienst, en 8vance de verwerkers. De voorwaarden voor deze verwerking van Persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1.        8vance verleent Klant slechts een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare Licentie, die niet in sub licentie kan worden gegeven, zoals bepaald in Artikel 2.

8.2.        Alle IE-rechten op de Resultaten behoren toe aan 8vance, tenzij Partijen in een SOW schriftelijk anders afspreken.

 

8.3.        De IE-rechten op Content behoren toe aan Klant.

8.4.        Klant staat er voor in dat, indien door of namens hem in het kader van de Overeenkomst materialen of informatie aan 8vance worden verstrekt, Klant daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en informatie geen inbreuk maken op rechten van derden.

 

Artikel 9. Levertijd; onvoorziene omstandigheden; overmacht

9.1         8vance zal zich inspannen de Dienst of de aanvullende Diensten binnen de overeengekomen levertijd uit te voeren. Indien 8vance een vertraging voorziet, zal zij Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

9.2         Ingeval van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat naar redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van 8vance kan worden verwacht, heeft 8vance het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te ontbinden, zonder dat dat leidt tot schadevergoeding.

9.3         Indien 8vance door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder plicht tot schadevergoeding te ontbinden.

9.4         Onder overmacht worden onder meer verstaan brand, overstroming, epidemieën, werkstaking, rellen, oproer, terrorisme, terrorismedreiging, oorlog, oorlogsdreiging, transportproblemen, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, kernrampen, overheidsmaatregelen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet aan 8vance toerekenbare tekortkomingen van haar toeleveranciers, computer- en softwarestoringen, storingen in elektriciteit, telefonie, netwerkverkeer en internetverbindingen, hacking, virusaanvallen en voorts alle omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet van 8vance gevergd kan worden dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst verder nakomt.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1.      Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de Partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

Artikel 11.  Aansprakelijkheid

11.1.      De aansprakelijkheid van 8vance is beperkt tot vergoeding van directe schade, en is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat door Klant aan 8vance voor de dan lopende contractperiode is betaald.

11.2.      Onder directe schade wordt verstaan:
a.           Zaakschade
b.           Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van directe schade  
c.           Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van directe schade

11.3.      Alle andere schade, waaronder mede gederfde winst en gemiste omzet, is indirecte schade en komt niet voor vergoeding in aanmerking.

11.4.      Vorderingen tot schadevergoeding tegen 8vance vervallen door het enkele verloop van twaalf maanden, tenzij Klant binnen die termijn een rechtsvordering instelt.

 

Artikel 12. Overig

12.1.      De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.

12.2.      De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de onderwerpen die hierin zijn beschreven. De Overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken tussen Partijen met betrekking tot deze onderwerpen, en bij de uitleg van de Overeenkomst wordt geen acht geslagen op hetgeen Partijen over en weer mondeling of schriftelijk verklaard hebben.

bottom of page